Động từ bất quy tắc - Find

Nghĩa:
tìm thấy
Dạng động từ:
Present simple: find /faɪnd/
Quá khứ đơn: found /faʊnd/
Quá khứ phân từ: found /faʊnd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc