Động từ bất quy tắc - Fling

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: fling /flɪŋ/
Quá khứ đơn: flung /flʌŋ/
Quá khứ phân từ: flung /flʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc