Động từ bất quy tắc - Fly

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
bay
Dạng động từ:
Present simple: fly /flaɪ/
Quá khứ đơn: flew /fluː/
Quá khứ phân từ: flown /floʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc