Động từ bất quy tắc - Fly

Nghĩa:
bay
Dạng động từ:
Present simple: fly /flaɪ/
Quá khứ đơn: flew /fluː/
Quá khứ phân từ: flown /floʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc