Động từ bất quy tắc - Forbid

Nghĩa:
cấm
Dạng động từ:
Present simple: forbid /fəˈbɪd/
Quá khứ đơn: forbade /fərˈbæd/
Quá khứ phân từ: forbidden /fərˈbɪdn/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc