Động từ bất quy tắc - Forbid

Nghĩa:
cấm
Dạng động từ:
Present simple: forbid /fəˈbɪd/
Quá khứ đơn: forbade /fərˈbæd/
Quá khứ phân từ: forbidden /fərˈbɪdn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc