Động từ bất quy tắc - Forget

Nghĩa:
quên
Dạng động từ:
Present simple: forget /fərˈɡet/
Quá khứ đơn: forgot /fərˈɡɑːt/
Quá khứ phân từ: forgotten /fərˈɡɑːtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc