Động từ bất quy tắc - Forgive

Nghĩa:
tha thứ
Dạng động từ:
Present simple: forgive /fəˈɡɪv/
Quá khứ đơn: forgave /fərˈɡeɪv/
Quá khứ phân từ: forgiven /fərˈɡɪvn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc