Động từ bất quy tắc - Freeze

Nghĩa:
(làm) đóng băng, đông lại
Dạng động từ:
Present simple: freeze /friːz/
Quá khứ đơn: froze /froʊz/
Quá khứ phân từ: frozen /ˈfroʊzn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc