Động từ bất quy tắc - Get

Nghĩa:
nhận, nhận được
Dạng động từ:
Present simple: get /ɡet/
Quá khứ đơn: got /ɡɑːt/
Quá khứ phân từ: got /ɡɑːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc