Động từ bất quy tắc - Get

Nghĩa:
nhận, nhận được
Dạng động từ:
Present simple: get /ɡet/
Quá khứ đơn: got /ɡɑːt/
Quá khứ phân từ: got /ɡɑːt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc