Động từ bất quy tắc - Get

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
nhận, nhận được
Dạng động từ:
Present simple: get /ɡet/
Quá khứ đơn: got /ɡɑːt/
Quá khứ phân từ: got /ɡɑːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc