Động từ bất quy tắc - Give

Nghĩa:
đưa, cho, tặng
Dạng động từ:
Present simple: give /ɡɪv/
Quá khứ đơn: gave /ɡeɪv/
Quá khứ phân từ: given /ˈɡɪvn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc