Động từ bất quy tắc - Give

Nghĩa:
đưa, cho, tặng
Dạng động từ:
Present simple: give /ɡɪv/
Quá khứ đơn: gave /ɡeɪv/
Quá khứ phân từ: given /ˈɡɪvn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc