Động từ bất quy tắc - Go

Nghĩa:
đi, di chuyển
Dạng động từ:
Present simple: go /ɡəʊ/
Quá khứ đơn: went /went/
Quá khứ phân từ: gone /ɡɔːn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc