Động từ bất quy tắc - Grow

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
gia tăng, tăng trưởng
Dạng động từ:
Present simple: grow /ɡrəʊ/
Quá khứ đơn: grew /ɡruː/
Quá khứ phân từ: grown /ɡroʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc