Động từ bất quy tắc - Hang

Nghĩa:
treo
Dạng động từ:
Present simple: hang /hæŋ/
Quá khứ đơn: hung /hʌŋ/
Quá khứ phân từ: hung /hʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc