Động từ bất quy tắc - Hang

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
treo
Dạng động từ:
Present simple: hang /hæŋ/
Quá khứ đơn: hung /hʌŋ/
Quá khứ phân từ: hung /hʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc