Động từ bất quy tắc - Hang

Nghĩa:
treo
Dạng động từ:
Present simple: hang /hæŋ/
Quá khứ đơn: hung /hʌŋ/
Quá khứ phân từ: hung /hʌŋ/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc