Động từ bất quy tắc - Have

Nghĩa:
có, sở hữu
Dạng động từ:
Present simple: have /həv/
Quá khứ đơn: had /həd/
Quá khứ phân từ: had /həd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc