Động từ bất quy tắc - Hide

Nghĩa:
giấu
Dạng động từ:
Present simple: hide /haɪd/
Quá khứ đơn: hid /hɪd/
Quá khứ phân từ: hidden /hɪdn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc