Động từ bất quy tắc - Hit

Nghĩa:
đánh ai/vật gì
Dạng động từ:
Present simple: hit /hɪt/
Quá khứ đơn: hit /hɪt/
Quá khứ phân từ: hit /hɪt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc