Động từ bất quy tắc - Hit

Nghĩa:
đánh ai/vật gì
Dạng động từ:
Present simple: hit /hɪt/
Quá khứ đơn: hit /hɪt/
Quá khứ phân từ: hit /hɪt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc