Động từ bất quy tắc - Hurt

Nghĩa:
làm ai đau, khiến ai bị thương
Dạng động từ:
Present simple: hurt /hɜːt/
Quá khứ đơn: hurt /hɜːrt/
Quá khứ phân từ: hurt /hɜːrt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc