Động từ bất quy tắc - Hurt

Nghĩa:
làm ai đau, khiến ai bị thương
Dạng động từ:
Present simple: hurt /hɜːt/
Quá khứ đơn: hurt /hɜːrt/
Quá khứ phân từ: hurt /hɜːrt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc