Động từ bất quy tắc - Keep

Nghĩa:
giữ
Dạng động từ:
Present simple: keep /kiːp/
Quá khứ đơn: kept /kept/
Quá khứ phân từ: kept /kept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc