Động từ bất quy tắc - Keep

Nghĩa:
giữ
Dạng động từ:
Present simple: keep /kiːp/
Quá khứ đơn: kept /kept/
Quá khứ phân từ: kept /kept/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc