Động từ bất quy tắc - Kneel

Nghĩa:
quỳ gối
Dạng động từ:
Present simple: kneel /niːl/
Quá khứ đơn: knelt /nelt/
Quá khứ đơn: kneeled /niːld/
Quá khứ phân từ: kneeled /niːld/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc