Động từ bất quy tắc - Kneel

Nghĩa:
quỳ gối
Dạng động từ:
Present simple: kneel /niːl/
Quá khứ đơn: knelt /nelt/
Quá khứ đơn: kneeled /niːld/
Quá khứ phân từ: kneeled /niːld/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc