Động từ bất quy tắc - Know

Nghĩa:
biết
Dạng động từ:
Present simple: know /nəʊ/
Quá khứ đơn: knew /nuː/
Quá khứ phân từ: known /noʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc