Động từ bất quy tắc - Lay

Nghĩa:
đặt, để (một cách nhẹ nhàng, cẩn thận)
Dạng động từ:
Present simple: lay /leɪ/
Quá khứ đơn: laid /leɪd/
Quá khứ phân từ: laid /leɪd/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc