Động từ bất quy tắc - Leap

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: leap /liːp/
Quá khứ đơn: leapt /lept/
Quá khứ đơn: leaped /liːpt/
Quá khứ phân từ: leapt /lept/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc