Động từ bất quy tắc - Leap

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: leap /liːp/
Quá khứ đơn: leapt /lept/
Quá khứ đơn: leaped /liːpt/
Quá khứ phân từ: leapt /lept/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc