Động từ bất quy tắc - Learn

Nghĩa:
học
Dạng động từ:
Present simple: learn /lɜːn/
Quá khứ đơn: learnt /lɜːrnt/
Quá khứ đơn: learned /lɜːrnd/
Quá khứ phân từ: learnt /lɜːrnt/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc