Động từ bất quy tắc - Learn

Nghĩa:
học
Dạng động từ:
Present simple: learn /lɜːn/
Quá khứ đơn: learnt /lɜːrnt/
Quá khứ đơn: learned /lɜːrnd/
Quá khứ phân từ: learnt /lɜːrnt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc