Động từ bất quy tắc - Leave

Nghĩa:
rời khỏi
Dạng động từ:
Present simple: leave /liːv/
Quá khứ đơn: left /left/
Quá khứ phân từ: left /left/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc