Động từ bất quy tắc - Leave

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
rời khỏi
Dạng động từ:
Present simple: leave /liːv/
Quá khứ đơn: left /left/
Quá khứ phân từ: left /left/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc