Động từ bất quy tắc - Lend

Nghĩa:
cho mượn
Dạng động từ:
Present simple: lend /lend/
Quá khứ đơn: lent /lent/
Quá khứ phân từ: lent /lent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc