Động từ bất quy tắc - Let

Nghĩa:
để, cho phép
Dạng động từ:
Present simple: let /let/
Quá khứ đơn: let /let/
Quá khứ phân từ: let /let/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc