Động từ bất quy tắc - Lie

Nghĩa:
nằm
Dạng động từ:
Present simple: lie /laɪ/
Quá khứ đơn: lay /leɪ/
Quá khứ phân từ: lain /leɪn/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc