Động từ bất quy tắc - Lie

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
nằm
Dạng động từ:
Present simple: lie /laɪ/
Quá khứ đơn: lay /leɪ/
Quá khứ phân từ: lain /leɪn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc