Động từ bất quy tắc - Lie

Nghĩa:
nằm
Dạng động từ:
Present simple: lie /laɪ/
Quá khứ đơn: lay /leɪ/
Quá khứ phân từ: lain /leɪn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc