Động từ bất quy tắc - Light

Nghĩa:
đốt cháy
Dạng động từ:
Present simple: light /laɪt/
Quá khứ đơn: lit /lɪt/
Quá khứ phân từ: lit /lɪt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc