Động từ bất quy tắc - Lose

Nghĩa:
làm mất, thất lạc, không thể tìm thấy
Dạng động từ:
Present simple: lose /luːz/
Quá khứ đơn: lost /lɔːst/
Quá khứ phân từ: lost /lɔːst/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc