Động từ bất quy tắc - Mean

Nghĩa:
có nghĩa
Dạng động từ:
Present simple: mean /miːn/
Quá khứ đơn: meant /ment/
Quá khứ phân từ: meant /ment/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc