Động từ bất quy tắc - Mean

Nghĩa:
có nghĩa
Dạng động từ:
Present simple: mean /miːn/
Quá khứ đơn: meant /ment/
Quá khứ phân từ: meant /ment/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc