Động từ bất quy tắc - Meet

Nghĩa:
gặp
Dạng động từ:
Present simple: meet /miːt/
Quá khứ đơn: met /met/
Quá khứ phân từ: met /met/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc