Động từ bất quy tắc - Mislead

Nghĩa:
làm cho ai có một ý niệm hoặc ấn tượng sai về việc gì
Dạng động từ:
Present simple: mislead /mɪsˈliːd/
Quá khứ đơn: misled /ˌmɪsˈled/
Quá khứ phân từ: misled /ˌmɪsˈled/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc