Động từ bất quy tắc - Mistake

Nghĩa:
hiểu nhầm, đánh giá sai
Dạng động từ:
Present simple: mistake /mɪˈsteɪk/
Quá khứ đơn: mistook /mɪˈstʊk/
Quá khứ phân từ: mistaken /mɪˈsteɪkən/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc