Động từ bất quy tắc - Misunderstand

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: misunderstand /ˌmɪsʌndərˈstænd/
Quá khứ đơn: misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/
Quá khứ phân từ: misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc