Động từ bất quy tắc - Mow

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: mow /moʊ/
Quá khứ đơn: mowed /moʊd/
Quá khứ phân từ: mowed /moʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc