Động từ bất quy tắc - Overdraw

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: overdraw /ˌoʊvərˈdrɔː/
Quá khứ đơn: overdrew /ˌoʊvərˈdruː/
Quá khứ phân từ: overdrawn /ˌoʊvərˈdrɔːn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc