Động từ bất quy tắc - Pay

Nghĩa:
trả tiền
Dạng động từ:
Present simple: pay /peɪ/
Quá khứ đơn: paid /peɪd/
Quá khứ phân từ: paid /peɪd/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc