Động từ bất quy tắc - Pay

Nghĩa:
trả tiền
Dạng động từ:
Present simple: pay /peɪ/
Quá khứ đơn: paid /peɪd/
Quá khứ phân từ: paid /peɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc