Động từ bất quy tắc - Put

Nghĩa:
đặt, để, cho vào
Dạng động từ:
Present simple: put /pʊt/
Quá khứ đơn: put /pʊt/
Quá khứ phân từ: put /pʊt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc