Động từ bất quy tắc - Put

Nghĩa:
đặt, để, cho vào
Dạng động từ:
Present simple: put /pʊt/
Quá khứ đơn: put /pʊt/
Quá khứ phân từ: put /pʊt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc