Động từ bất quy tắc - Read

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đọc
Dạng động từ:
Present simple: read /riːd/
Quá khứ đơn: read /red/
Quá khứ phân từ: read /red/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc