Động từ bất quy tắc - Read

Nghĩa:
đọc
Dạng động từ:
Present simple: read /riːd/
Quá khứ đơn: read /red/
Quá khứ phân từ: read /red/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc