Động từ bất quy tắc - Rid

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: rid /rɪd/
Quá khứ đơn: rid /rɪd/
Quá khứ phân từ: rid /rɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc