Động từ bất quy tắc - Ride

Nghĩa:
lái (xe...), cưỡi (ngựa...)
Dạng động từ:
Present simple: ride /raɪd/
Quá khứ đơn: rode /roʊd/
Quá khứ phân từ: ridden /ˈrɪdn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc