Động từ bất quy tắc - Rise

Nghĩa:
lên, bốc lên; dâng lên
Dạng động từ:
Present simple: rise /raɪz/
Quá khứ đơn: rose /roʊz/
Quá khứ phân từ: risen /ˈrɪzn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc