Động từ bất quy tắc - Rise

Nghĩa:
lên, bốc lên; dâng lên
Dạng động từ:
Present simple: rise /raɪz/
Quá khứ đơn: rose /roʊz/
Quá khứ phân từ: risen /ˈrɪzn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc