Động từ bất quy tắc - Run

Nghĩa:
chạy
Dạng động từ:
Present simple: run /rʌn/
Quá khứ đơn: ran /ræn/
Quá khứ phân từ: run /rʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc