Động từ bất quy tắc - Say

Nghĩa:
nói
Dạng động từ:
Present simple: say /seɪ/
Quá khứ đơn: said /sed/
Quá khứ phân từ: said /sed/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc