Động từ bất quy tắc - Seek

Nghĩa:
tìm kiếm
Dạng động từ:
Present simple: seek /siːk/
Quá khứ đơn: sought /sɔːt/
Quá khứ phân từ: sought /sɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc