Động từ bất quy tắc - Sell

Nghĩa:
bán
Dạng động từ:
Present simple: sell /sel/
Quá khứ đơn: sold /soʊld/
Quá khứ phân từ: sold /soʊld/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc