Động từ bất quy tắc - Sell

Nghĩa:
bán
Dạng động từ:
Present simple: sell /sel/
Quá khứ đơn: sold /soʊld/
Quá khứ phân từ: sold /soʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc