Động từ bất quy tắc - Set

Nghĩa:
đặt, để
Dạng động từ:
Present simple: set /set/
Quá khứ đơn: set /set/
Quá khứ phân từ: set /set/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc