Động từ bất quy tắc - Set

Nghĩa:
đặt, để
Dạng động từ:
Present simple: set /set/
Quá khứ đơn: set /set/
Quá khứ phân từ: set /set/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc