Động từ bất quy tắc - Shed

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: shed /ʃed/
Quá khứ đơn: shed /ʃed/
Quá khứ phân từ: shed /ʃed/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc