Động từ bất quy tắc - Shine

Nghĩa:
tỏa sáng; sáng
Dạng động từ:
Present simple: shine /ʃaɪn/
Quá khứ đơn: shone /ʃoʊn/
Quá khứ phân từ: shone /ʃoʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc