Động từ bất quy tắc - Shoot

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
bắn (súng,...)
Dạng động từ:
Present simple: shoot /ʃuːt/
Quá khứ đơn: shot /ʃɑːt/
Quá khứ phân từ: shot /ʃɑːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc