Động từ bất quy tắc - Shoot

Nghĩa:
bắn (súng,...)
Dạng động từ:
Present simple: shoot /ʃuːt/
Quá khứ đơn: shot /ʃɑːt/
Quá khứ phân từ: shot /ʃɑːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc