Động từ bất quy tắc - Show

Nghĩa:
chỉ rõ; chứng minh điều gì
Dạng động từ:
Present simple: show /ʃəʊ/
Quá khứ đơn: showed /ʃoʊd/
Quá khứ phân từ: showed /ʃoʊd/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc