Động từ bất quy tắc - Show

Nghĩa:
chỉ rõ; chứng minh điều gì
Dạng động từ:
Present simple: show /ʃəʊ/
Quá khứ đơn: showed /ʃoʊd/
Quá khứ phân từ: showed /ʃoʊd/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc